ALGEMENE VOORWAARDEN Jacob Fokkens

1. Algemeen
1.1. Opdrachtnemer: Jacob Fokkens, jacobfokkens.nl, hierna opdrachtnemer.
1.2. Opdrachtgever: (rechts)persoon die bij opdrachtnemer een product of dienst afneemt heeft afgesloten.
1.3. Een ondertekende offerte is tevens de licentie tot het gebruik van een product.
1.4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door opdrachtnemer te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.5. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.6. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Totstandkoming van de opdracht
2.1. Offerte
2.1.1. Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.
2.1.2 Alle genoemde prijzen in door de opdrachtnemer gebruikte uitingen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.
2.1.3. Als de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte dient de opdrachtgever de offerte ondertekend te retourneren aan mail@jacobfokkens.nl.
2.1.4. Bij een akkoord op de offerte verklaart de opdrachtgever ook akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
2.1.5. Als in de offerte voorwaarden worden opgenomen die conflicteren met de algemene voorwaarden, dan zijn de voorwaarden van de offerte leidend.
2.1.6. De opdrachtnemer stelt offertes samen op basis van inschatting van het benodigd aantal uren en additionele te maken kosten. Het kan zijn dat de opdrachtgever tijdens een productie extra wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen. In dit geval zullen de te maken extra uren volgens een vast uurtarief in rekening worden gebracht. Hier zal de opdrachtnemer de opdrachtgever vooraf van op de hoogte brengen.

2.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht een opdracht te weigeren zonder daarbij nadere uitleg te geven.

3. Uitvoering van de opdracht
3.1. Aanleveren
3.1.1. Om een goed eindproduct neer te zetten (en de daarbij gestelde deadline te behalen) is de input van de opdrachtgever van belang. Denk hierbij aan de inhoudelijke invulling van een uiting maar ook aan een logo en bijvoorbeeld een huisstijlhandboek. Deze input dient tijdig middels WeTransfer te worden verzonden naar mail@jacobfokkens.nl. In het geval dit niet gebeurd behoudt de opdrachtnemer zich het recht de opdracht te annuleren en/of de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
3.1.2. Logo’s dienen te worden aangeleverd in een schaalbaar bestandsformaat (bijvoorbeeld .eps, .ai of .pdf). In het geval er geen schaalbaar logo wordt aangeleverd zullen er voor het ontwikkelen van een schaalbaar logo extra kosten in rekening worden gebracht.

3.2. Werkwijze
Bij het realiseren van de producten wordt standaard* een drie-versie methode aangehouden: In de eerste versie kan feedback worden gegeven op (de plaatsing van) de inhoud. In de tweede versie worden de aanpassingen doorgevoerd en wordt het product tot in detail uitgewerkt. In de derde versie wordt waar nodig nog feedback doorgevoerd, waarna het eindproduct middels WeTransfer zal worden verzonden.
* = met uitzondering van fotografie.

3.3. Opleveren
3.3.1. Opdrachtnemer levert producties standaard op middels het verzenden van het productie via WeTransfer.
3.3.2 Opdrachtnemer streeft er naar om het eindproduct zo spoedig mogelijk op te leveren. Voorafgaand aan de opdracht zal door opdrachtnemer een indicatie worden gegeven hoe lang hij nodig denkt te hebben met het project.

3.4. Wijzigen van opdracht
3.4.1. Indien de opdrachtgever een opdracht wil wijzigen dan dient deze dat tijdig te communiceren middels een mail aan mail@jacobfokkens.nl. Indien een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan kunnen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht. Hier zal opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig van op de hoogte brengen.
3.4.2. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de opdrachtgever weigeren als dit kwalitatief of kwantitatief gevolg heeft voor de opdracht.
3.4.3. Mocht de opdracht zodanig veranderen dat deze niet meer overeenkomt met de hoeveelheid werk die in de offerte staat beschreven, dan kunnen hier kosten voor in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voor doen, dan zal opdrachtnemer de opdrachtgever hier tijdig over inlichten.
3.4.4. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien de opdrachtnemer zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door opdrachtnemer in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.
3.5. De reiskostenvergoeding bedraagt 0,21 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer dan een uur zal een vergoeding conform het uurtarief van de opdracht in rekening worden gebracht.

3.6. Muziekrechten
3.6.1. Opdrachtnemer maakt in zijn video’s veelal gebruik van betaalde rechtenvrije muziek. De kosten hiervan worden standaard doorberekend bij het opstellen van de offerte. Tarieven van de muziek zijn afhankelijk van het doeleinde van de video.
3.6.2. Voor muziek welke in een videoproductie, bedrijfsfilm of enig ander door Opdrachtnemer te leveren (multimedia)product wordt gebruikt, moet door Opdrachtgever een prijs voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de aanmelding, registratie, prijs en betaling van deze rechten.
3.6.3. De rechten van STEMRA zijn te beschouwen als additionele kosten, die niet in de geoffreerde prijs worden meegenomen en separaat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gefactureerd. De hoogte van de rechten wordt bepaald door de betreffende auteursrechtenorganisatie.
3.6.4. Opdrachtnemer kan op verzoek van Opdrachtgever een schatting van deze kosten geven maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke kosten, bepaald door de auteursrechtenorganisatie, moeten door Opdrachtgever direct of indirect aan de betreffende auteursrechtenorganisatie(s) worden betaald.

3.7. Op locatie
3.7.1. Om de kwaliteit van een productie te bevorderen verwacht opdrachtnemer op locatie zich altijd vrij te kunnen bewegen. Dit al dan niet middels een perskaart en/of backstagepas. Wanneer er restricties gelden die gevolgen hebben voor de opdrachtnemer dan dient hier vooraf met de opdrachtnemer over te worden gecommuniceerd. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om op basis van de gegeven informatie de opdracht te annuleren.
3.7.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van de opdrachtnemer. Opdrachtgever is aansprakelijk voor persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder exploitatieverlies, voor zover dit niet is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van de opdrachtnemer.
3.7.3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade aan de meegebrachte apparatuur van de opdrachtnemer voor zover dit niet is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan verzoeken tijdens bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend bij - een evenement beschikking te krijgen over een ruimte waarin opdrachtnemer zijn apparatuur veilig kan opslaan.

3.8. Annulering
3.8.1. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien de opdrachtnemer zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door opdrachtnemer in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

4. Contactpersoon
Communicatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer verloopt via één contactpersonen. Dit onder andere om misverstanden te voorkomen.

5. Betaling
5.1. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald.
5.2.. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van volledige voldoening van het verschuldigde bedrag.
5.3. Bij overeenkomsten welke een waarde van meer dan € 1.500,00 ex BTW vertegenwoordigen of bij opdrachten waarbij opdrachtnemer bij derden materieel moet huren of anderszins kosten maakt bij derden, is Opdrachtgever verplicht na akkoordverklaring met de opdracht binnen veertien dagen een aanbetaling te doen van 40% van het totaalbedrag van de opdracht.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. De opdrachtgever is eigenaar van het in de offerte omschreven product vanaf het moment dat de betaling door opdrachtnemer is ontvangen.
6.2. ‘Eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Deze blijven te allen tijde in handen van de opdrachtnemer. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘copyright’.

7. Ruw beeldmateriaal
7.1. Tenzij anders besproken - en overeengekomen in de offerte – wordt ruw beeldmateriaal niet beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever.
7.2. De opdrachtnemer bewaart ruw materiaal standaard voor een periode van 365 dagen. Indien een opdrachtgever wenst dat het materiaal voor een langere periode beschikbaar blijft dan dient deze dit tijdig kenbaar te maken. In dat geval zal het materiaal op een harde schijf worden overgedragen aan de opdrachtgever of kunnen wij het materiaal bewaren tegen een jaarlijkse vergoeding.

8. Copyright
8.1. Opdrachtnemer blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ontwikkelde materialen.
8.2. De opdrachtgever is niet gerechtigd een uiting dusdanig anders te gebruiken dan in de licentie (offerte) vermeld. Ook is het de opdrachtgever niet toegestaan de licentie over te dragen of sublicenties te verlenen aan derden.
8.3. Bij inbreuk op het auteursrecht zal een gebruikelijke vergoeding in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal:
a) in het geval er geen naamsvermelding bij het gebruik is toegevoegd met een bedrag gelijk aan de gegeven gebruikelijke vergoeding worden verveelvoudigd.
b) in het geval er geen toestemming is gevraagd met een bedrag gelijk aan de gegeven gebruikelijke vergoeding worden verveelvoudigd.
8.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam in het geleverde product te (laten) vermelden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan het geleverde product zonder vermelding van de naam van opdrachtnemer in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

9. Portretrecht
9.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, zijn website en social media.
9.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
9.3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient vooraf schriftelijk te worden gecommuniceerd met opdrachtnemer.
9.4. De opdrachtgever is (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bij een evenement) verantwoordelijk voor het organiseren van het portretrecht. Dit door bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, te zorgen voor schriftelijke toestemming van (de ouders/voogd van) de geportretteerde.

10. Overmacht en ziekte
10.1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd.
10.2. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
10.3. Bij ziekte van de videograaf van opdrachtnemer op een filmopnamedag van een eenmalig evenement (bijvoorbeeld een bruiloft of jubileum) zal de overeenkomst worden ontbonden. Eventueel gedane voorschotten aan opdrachtnemer worden binnen 14 dagen teruggestort. De opdrachtgever kan bij ziekte van de videograaf geen schadevergoeding eisen.
10.4. Technische apparatuur kan kapot gaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het filmen. Bij defecte apparatuur kan de opdrachtgever geen schadevergoeding van opdrachtnemer eisen.

11. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offertebedrag.

12. Toepasselijk recht
12.1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen worden, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden.

Back to Top